strona

 

Leczenie kardiologiczne oraz hematologiczne z wykonaniem badania EKG, echokardiografii, fonokardiografii, obrazowania serca, badania przepływu krwi, badań laboratoryjnych krwi, a także transfuzji krwi


Kardiologia jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób układu krążenia: centralnego narządu - serca, które pompuje krew na obwód, wymuszając nieustanny jej obieg i otaczającej go błony surowiczej – osierdzia, a także naczyń krwionośnych tworzących zamknięty układ, w którym krąży krew. Układ krążenia jest układem transportującym, mającym za zadanie rozprowadzanie krwi wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami do wszystkich tkanek organizmu oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii i utrzymanie homeostazy w organizmie.

Hematologia jest dziedziną medycyny zajmująca się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób narządów krwiotwórczych oraz samej krwi, która stanowi rodzaj tkanki łącznej krążącej w naczyniach krwionośnych, a także zastosowaniem krwi i preparatów krwiopochodnych do celów leczniczych. Krew jako jedyna tkanka, wraz z limfą, występuje w stanie płynnym, zawiera płynne osocze oraz elementy morfotyczne. Krew pełni bardzo wiele ważnych funkcji: rozprowadza po organizmie tlen i odprowadza do płuc dwutlenek węgla; rozprowadza po organizmie substancje odżywcze oraz witaminy i hormony; odprowadza do narządów wydalniczych (nerki, płuca, wątroba, gruczoły potowe) substancje zbędne bądź szkodliwe; transportuje komórki krwi z miejsc hemocytogenezy (szpiku kostnego, gruczołów limfatycznych) do centralnego układu krwionośnego; zapewnia możliwość regulacji termicznej; zapewnia możliwość regulacji ciśnienia wewnątrz organizmu; bierze udział w procesach krzepnięcia; stanowi ważny czynnik w utrzymaniu homeostazy oraz bierze udział w obronie organizmu. Dlatego obraz krwi często dostarcza cennych informacji o stanie całego organizmu.Wykonujemy:

Elektrokardiografie (EKG) - zabieg diagnostyczny wykorzystywany w celu rozpoznawania chorób serca. Badanie to mówi nam o zjawiskach elektrycznych zachodzących w układzie przewodzącym i mięśniu serca. Elektrokardiografia polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej i odprowadzeń kończynowych w postaci różnicy potencjałów pomiędzy elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.

Echokardiografie – badanie serca przy użyciu fal ultradźwiękowych. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia i rozpraszania się fal ultradźwiękowych wysłanych do wnętrza organizmu oraz ich załamania i odbicia od badanych tkanek cechujących się różną opornością zależną od gęstości i sprężystości. Echokardiografia umożliwia ocenę budowy i wydolności serca, a wynik przedstawiany jest na ekranie monitora w postaci rzeczywistej budowy serca i jego przekrojów oraz w postaci wykresu na osi pionowej obrazującego odbicie fal od poszczególnych struktur serca.

Fonokardiografie – badanie dźwięków występujących podczas cyklu pracy serca. Dźwięki te są skutkiem drgań występujących w sercu i naczyniach krwionośnych oraz wibracji krwi i dzieli się je na stale występujące w warunkach fizjologicznych, czyli prawidłowe tony serca, oraz na patologiczne szmery. Fonokardiografia polega na rejestracji drgań towarzyszących pracy serca przy pomocy specjalnego przetwornika i uzyskuje się zapis na papierze termicznym oraz dobrze słyszalne uchem nieuzbrojonym zjawiska akustyczne, które poddaje się analizie.

Badanie RTG jamy klatki piersiowej – zabieg diagnostyczny polegający na prześwietleniu badanego zwierzęcia wiązką promieniowania rentgenowskiego i obrazowaniu poszczególnych odcinków jego ciała. Przy prześwietlaniu jamy klatki piersiowej w trakcie diagnostyki kardiologicznej, szczególną uwagę zwraca się na narządy układu krążenia: serce i przyległe do niego duże naczynia krwionośne: ich wielkość, kształt, położenie względem siebie oraz strukturę. Wiązka promieniowania rentgenowskiego najpierw przechodzi przez pacjenta, a następnie na klisze fotograficzną, znajdującą się w specjalnej kasecie, gdzie jest rejestrowany obraz. Na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz, który jest sumą nakładających się na siebie cieni odpowiadającym różnicom gęstości tkanek uwidocznionych na zdjęciu.

Badanie przepływu krwi – wykonywane jest przy pomocy urządzenia wysyłającego fale ultradźwiękowe w kierunku serca i przyległych do serca naczyń krwionośnych. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fal wysłanych przez głowicę, które odbijają się od krwi wyrzucanej z serca o różnej sile i objętości. Badanie przepływu krwi polega na rejestracji siły i objętości krwi wyrzucanej z serca w czasie skurczu i jej przepływu przez naczynia krwionośne. Wynik badania przedstawiany jest na ekranie monitora w postaci wykresu obrazującego falę przepływu krwi podczas cyklu pracy serca.

Badania laboratoryjne krwi – obejmujące ocenę elementów upostaciowanych krwi (badanie morfologiczne krwi z rozmazem i OB) oraz składu osocza (badanie biochemiczne krwi). Do badania potrzebna jest próbka krwi, którą pobiera się z naczyń krwionośnych obwodowych zwierzęcia. Badanie krwi dostarcza informacji o czynności układu krwiotwórczego i wielu innych chorób narządów oraz całych układów. Przy podejrzeniu lub rozpoznaniu zmian patologicznych, badanie krwi umożliwia dokonanie oceny równowagi metabolicznej wewnątrzustrojowej, rodzaju i zaawansowania chorób narządowych i układowych, ostrych i przewlekłych zatruć, infekcji oraz inwazji.

Transfuzje krwi – inaczej przetoczenie krwi, polegające na zastosowaniu krwi, preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych do celów leczniczych. Transfuzja ma na celu substytucję utraconych składników i umożliwia organizmowi regenerację. Dziedzina ta obejmuje też zapobieganie powikłaniom potransfuzyjnym i ich leczenie.

 

 


powrót